DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. W. Pieters - Openbaring 4

Ds. W. Pieters • Openbaringen 4


Openbaringen 4

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.
3 En Hij Die daar zat, zag eruit als  de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.
4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
6 En vóór de troon was  een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.
7 En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.
8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht:  Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige,  Die was, Die is, en Die komt!
9 En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,
10 wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:
11  U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Gerelateerde preken

Gods daden in herinnering roepend geeft een lofzang

Ds. W. Pieters • Psalmen 68:19 • lees meer

Welgelukkig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan

Ds. W. Pieters • Psalmen 119:1-16 • lees meer

Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u

Ds. W. Pieters • 1 Thessalonicenzen 5:18 • lees meer