DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De Geest uit God ontvangen

Ds. C. Gielen • 1 Korinthe 2:1-12


1 Korinthe 2

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam,  ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
3  En ik was bij u in  zwakheid, met vrees en veel beven.
4 En mijn spreken en mijn prediking  bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen,  maar in kracht van God.
6  En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid  niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld,  die tenietgedaan worden.
7 Wij spreken echter  de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid  die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;
8  een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.  Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
9 Maar het is zoals geschreven staat:  Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
10  Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
11  Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.
12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld,  maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

Gerelateerde preken

Stervend vrucht dragen

Ds. C. Gielen • Johannes 12:24 • lees meer

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde

Ds. C. Gielen • Johannes 16:8 • lees meer

Verloochening van Petrus

Ds. C. Gielen • Lukas 22:61-62 • lees meer