DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Ds. C. Westerink - 2 Kronieken 17:1-13

Ds. C. Westerink • 2 Kronieken 17:1-13


2 Kronieken 17

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Toen werd  zijn zoon Josafat koning in zijn plaats, en hij verstevigde zijn positie in Israël.
2 En hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda, en legde garnizoenen in het land van Juda, en  in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa ingenomen had.
3 De HEERE was met Josafat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet,
4 maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed.
5 De HEERE bevestigde het koningschap in zijn hand, en heel Juda gaf Josafat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed.
6 Vastberaden ging hij  in de wegen van de HEERE, en ook nam hij de offerhoogten en de gewijde palen uit Juda weg.
7 In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders, naar Ben-Chaïl, Obadja, Zacharja, Nethaneël en Michaja, om in de steden van Juda onderricht te geven.
8 Bij hen waren de Levieten Semaja, Nethanja, en Zebadja, Asaël, Semiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia, de Levieten; en de priesters Elisama en Joram waren ook bij hen.
9 Zij gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk.
10 Toen kwam grote vrees voor de HEERE over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Josafat streden.
11 Sommigen van de Filistijnen brachten Josafat geschenken en geld als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem kleinvee: zevenduizend zevenhonderd rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.
12 Zo werd Josafat gaandeweg aanzienlijker,  en hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden.
13 En hij had veel werk in de steden van Juda, en in Jeruzalem had hij strijdbare mannen, dappere helden.

Gerelateerde preken

God loven in de gevangenis

Ds. C. Westerink • Handelingen 16:25 • lees meer

Ds. C. Westerink - Lukas 10:38-42

Ds. C. Westerink • Lukas 10:38-42 • lees meer

Ds. C. Westerink - Markus 15:16-20

Ds. C. Westerink • Markus 15:16-20 • lees meer