DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Dezelve dopende in de naam des Vaders

Ds. J. Koppelaar • Mattheus 28


Mattheus 28

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1  Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn  kleding wit als sneeuw.
4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn,  want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij  gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.
7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea;  daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
8  En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.
9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie,  Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.
10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en  daar zullen zij Mij zien.
11 Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was.
12 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven,
13 en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.
14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.
15 Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden.  En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg  waar Jezus hen ontboden had.
17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Gerelateerde preken

En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan

Ds. J. Koppelaar • Ruth 1:14 • lees meer

Waarom heb ik genade gevonden in Uw ogen

Ds. J. Koppelaar • Ruth 2:21 • lees meer

En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker

Ds. J. Koppelaar • Lukas 1:47 • lees meer