DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Vrezen en toch vertrouwen en prijzen

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:12-16


Hebreeen 4

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.
14  Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
15  Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde.
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Gerelateerde preken

De verborgenheid des Heeren is voor die Hem vrezen

Prof. Dr. W.H. Velema • Psalmen 25:4 • lees meer

Gods rust

Prof. Dr. W.H. Velema • Hebreeen 4:9 • lees meer

De Heilige Geest, en Hij zal de toekomende dingen u verkondingen

Prof. Dr. W.H. Velema • Johannes 16:13 • lees meer