DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Nedergedaald ter helle

Ds. A. Baas • Mattheus 27:39-46 • Leerdienst

Heidelberger Catechismus

Belijdenis: Heidelberger Catechismus
Zondag 16
44


Mattheus 27

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

39  En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd,
40 en zeiden:  U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!
41 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:
42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven.
43  Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is,  want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
44 Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren.
45  En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.
46 Ongeveer op het negende uur  riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Gerelateerde preken

Jezus' leven

Ds. A. Baas • Mattheus 9:35-37 • lees meer

Wie is Jezus?

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-20 • lees meer

Jezus moest lijden

Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-23 • Heilig Avondmaal • lees meer