DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

De reactie op de prediking van de Heere Jezus te Nazareth

Ds. J.M.J. Kieviet • Lukas 4:16-30


Lukas 4

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

16  En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen.
17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18  De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
19  om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en  verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden:  Is Dit niet de Zoon van Jozef?
23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben  dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u  dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren  veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe.
27 Ook waren er  veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.
30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

Gerelateerde preken

Opening

Ds. J.M.J. Kieviet • Jeremia 15:16 • lees meer

De Paaskoning geeft Zijn discipelen de Pinkstergeest

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 17 • lees meer

De prediking tot de beenderen en de geest

Ds. J.M.J. Kieviet • Johannes 11:25-46 • lees meer