DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Jezus is Heere

Ds. A. Baas • 1 Petrus 1:13-23 • Leerdienst

Heidelberger Catechismus

Belijdenis: Heidelberger Catechismus
Zondag 34


1 Petrus 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is,  word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16 want er staat geschreven:  Wees heilig, want Ik ben heilig.
17 En als u Hem als Vader aanroept  Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19 maar  met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20 Hij is wel  van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden  en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest,  tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23 u, die  opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk  zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Gerelateerde preken

Jezus' leven

Ds. A. Baas • Mattheus 9:35-37 • lees meer

Wie is Jezus?

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-20 • lees meer

Jezus moest lijden

Ds. A. Baas • Mattheus 16:13-23 • Heilig Avondmaal • lees meer