DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Een gouden kleinood

Ds. M.M. van Campen • 2 Johannes 1:1-13


2 Johannes 1

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –
2 omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
4 Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.
5 En nu vraag ik u, vrouwe,  niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben:  laten wij elkaar liefhebben.
6  En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
7  Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
10  Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
11 Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.
12 Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

Gerelateerde preken

Het zegel van de Geest

Ds. M.M. van Campen • Efeze 1:13-14 • lees meer

Uw Heilzon is aan

Ds. M.M. van Campen • Maleachi 4:2 • lees meer

In de leer bij de spinnen

Ds. M.M. van Campen • Spreuken 30:28 • lees meer