DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Bekering: sterven, opstaan en vruchtdragen (HC zondag 33)

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 6

Heidelbergse Catechismus

Romeinen 6

Herziene Statenvertaling (Uitgeverij Jongbloed)

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
3 Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen.
5  Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood,  dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens  met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
7  Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8  Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.
9  Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.
10  Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid,  maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
16 Weet u niet  dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?
17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.
18  En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.
19 Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.
20  Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid.
21 Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood.
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.
23  Want het loon van de zonde is de dood,  maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Gerelateerde preken

Liefde is... een bron van vreugde

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 15:11-32 • lees meer

Wat is de mens... (NGB art. 14)

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen 3 • lees meer

Het werk van de Geest in een berouwvolle zondaar

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 51 • lees meer